§ 1. Warunki ogólne

1. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Zasady składania zamówień

1. Zakres i termin realizacji zamówienia ustalone zostają przez Zamawiającego oraz Biuro Tłumaczeń Online - Blanka osobiście, w formie pisemnej lub za pomocą e-maila. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka dostarcza Zamawiającemu ofertę z wyceną. Po akceptacji oferty i złożeniu zamówienia Biuro Tłumaczeń Online - Blanka przystępuje do wykonania usługi tłumaczeniowej.

2. Zamówienie składa się przez wypełnienie formularza kontaktowego lub wysłanie wiadomości e-mail przez osobę posiadającą prawo do reprezentowania Zamawiającego. Formularz kontaktowy jak i adres e‑mail dostępne są na naszej stronie internetowej.

3. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka nie odpowiada za szkody, jakie Zamawiający poniesie z powodu nie przyjęcia zamówienia.

4. Zabronione jest dostarczanie do Biuro Tłumaczeń Online - Blanka materiałów o treściach bezprawnych, jak również materiałów, do dysponowania którymi Zamawiający nie ma uprawnień.

5. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka może podjąć się wykonania usług na innych zasadach niż to jest określone w niniejszym Regulaminie. Odrębne zasady ustalone zostają w drodze indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym w formie umowy.

6. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka zastrzega sobie prawo zlecenia usług swoim podwykonawcom.

§ 3. Klauzula poufności

1. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego na potrzeby prawidłowego wykonania zlecenia. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka udostępni informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom i podwykonawcom w celu realizacji zamówienia.

§ 4. Cena usługi

1. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka dokonuje kalkulacji kwoty wynagrodzenia za usługę w oparciu o cennik usług Biura Tłumaczeń Online - Blanka i szczegółowe zasady wynagradzania za poszczególne usługi określone w § 5 i 6.

2. Wynagrodzenie przedstawiane jest Zamawiającemu wraz z wyceną.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wszelkich płatności w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tłumaczenia. Dłuższe terminy płatności Biuro Tłumaczeń Online - Blanka może ustalić z Zamawiającym w drodze indywidualnych uzgodnień.

§ 5. Tłumaczenia pisemne

1. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) to 1800 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie tekstu źródłowego. W przypadku dokumentów dostarczonych w formacie uniemożliwiających ich edycję, a tym samym policzenie liczby znaków na stronie, rozliczenie następuje na podstawie tekstu docelowego.

2. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie tekstu docelowego.

3. W przypadku trybu przyspieszonego lub ekspresowego Zamawiający rozumie i akceptuje, iż usługa może być wykonywana przez zespół tłumaczy i korektorów, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii.

4. Cena tłumaczenia pisemnego zwykłego nie obejmuje przygotowania tekstu do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji. Teksty przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji podlegają dodatkowej redakcji, którą Biuro Tłumaczeń Online - Blanka może wykonać dla Zamawiającego za dodatkową opłatą. W przypadku tekstów przeznaczonych do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Biuro Tłumaczeń Online - Blanka o tym fakcie.

5. Uzasadnione reklamacje będą usuwane przez Biuro Tłumaczeń Online - Blanka nieodpłatnie. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.

6. Zamawiający ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w każdym momencie. Zamawiający zobowiązany jest jednak do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do tego momentu oraz zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń Online - Blanka w związku z realizacją zamówienia. Odwołanie realizacji tłumaczenia wymaga formy pisemnej.

7. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka zastrzega sobie prawo pobrania od nowych Klientów zaliczki na poczet zlecenia w wysokości do 30% wartości zlecenia.

§ 6. Tłumaczenia ustne

1. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny zakończenia tłumaczenia określonych w zamówieniu. Jeżeli faktyczny czas pracy tłumacza przekracza liczbę godzin przewidzianą w zamówieniu, czas pracy tłumacza liczony jest od godziny stawienia się tłumacza do pracy do godziny zwolnienia go przez Zamawiającego z wykonywania tłumaczenia.

2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina, przy czym minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równe stawce za 3 godziny pracy.

3. W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równe stawce za 4 godziny pracy.

4. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych (poza miejscem zamieszkania tłumacza) jednostką rozliczeniową jest blok 8-godzinny. Minimalne dzienne wynagrodzenie za tłumaczenie wyjazdowe jest równe stawce za 8 godzin pracy.

5. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych, Zamawiający zobowiązany jest pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.

6. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako pełna.

7. W przypadku tłumaczeń, których czas trwania przekracza 8 godzin, wynagrodzenie za kolejne godziny od 9 do 12 równa się stawce za 4 godziny pracy.

8. W przypadku pracy w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych stawka powiększona jest o 100%.

9. Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji: a) najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi do 2 dni, b) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi od 3 do 5 dni, c) najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi powyżej 5 dni lub w przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych).

10. W przypadku odwołania zamówienia w terminie krótszym niż przewidziany w punkcie 9, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości zlecenia. W przypadku odwołania zamówienia w dniu realizacji zlecenia, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 100% wartości zlecenia.

11. Biuro Tłumaczeń Online – Blanka może żądać przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia. W tej sytuacji Biuro Tłumaczeń Online – Blanka przystępuje do pracy nad realizacją usługi na podstawie pisemnego zamówienia oraz otrzymania zaliczki na poczet zlecenia. Płatność zaliczki następuje gotówką lub przelewem na konto na podstawie zaliczkowej faktury VAT.

12. Tłumacz ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku niesprawnej aparatury dostarczonej przez Zamawiającego.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Biuro Tłumaczeń Online - Blanka nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Cennik usług Biura Tłumaczeń Online - Blanka oraz niniejszy Regulamin nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem usługi przez Biuro Tłumaczeń Online - Blanka ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego dla Biura Tłumaczeń Online - Blanka za wykonanie tej usługi.

4. Wszelkie spory między stronami co do wystąpienia wad w wykonanych przez Biuro Tłumaczeń Online - Blanka usługach świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Biura Tłumaczeń Online - Blanka.

5. W sporach między Biurem Tłumaczeń Online - Blanka a Zamawiającym stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku rzetelnie wykonanej usługi Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Biuro Tłumaczeń Online - Blanka znaku graficznego logo do celów marketingowych, o ile inne umowy nie stanowią inaczej.

7. Zamawiający zobowiązuje się, iż nie będzie nawiązywał kontaktów handlowych w zakresie wykonywania tłumaczeń z tłumaczami wykonującymi tłumaczenie dla Zamawiającego jako pracownicy lub podwykonawcy Biura Tłumaczeń Online - Blanka bez pośrednictwa Biura Tłumaczeń Online - Blanka w okresie 12 miesięcy od wykonania ostatniego tłumaczenia na rzecz Zamawiającego przez Biuro Tłumaczeń Online - Blanka.

8. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia Biuro Tłumaczeń Online - Blanka przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich powstałych wskutek naruszenia przepisów prawnych przez Zamawiającego.

9. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika usług. Informacje o zmianach zostaną przesłane na adres Zamawiającego za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Złożenie zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianach będzie traktowane jako akceptacja nowego regulaminu.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.