Wykonujemy tłumaczenia pisemne przysięgłe:

- Dokumenty urzędowe
- Dokumenty pojazdów
- Dokumenty kredytowe
- Zaświadczenia i świadectwa
- Inne

Tłumaczenie przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia uwierzytelnionego. Tłumacze przysięgli są osobami zaufania publicznego, uprawnionymi i specjalizującymi się w wykonywaniu tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, procesowych, bankowych, kredytowych, aktów stanu cywilnego, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów oraz innych dokumentów urzędowych i oficjalnych. Każde tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) zostaje przez tłumacza podpisane i poświadczone jego pieczęcią, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję tłumacza na liście prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Na wszystkich tłumaczeniach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie przysięgłe lub odpis są odnotowane w repertorium oraz informacja czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, kopii czy też z odpisu.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (czyli tekstu przetłumaczonego). Wynika to z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego:
§ 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.